دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۹۵/۱۲/۵
English
 

دروس ارائه شده در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مقطع كارشناسينام درس

كل

ع

ظر فيت

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

مباني نقشه برداري

3

0

38

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1396.03.30) ساعت : 08:00-10:30

عمليات مباني نقشه برداري

1

1

19

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ع): دو شنبه 10:30-12:00

عمليات مباني نقشه برداري

1

1

19

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30

درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00

مصالح ساختماني

2

0

39

باقري عليرضا

درس(ت): شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.03.22) ساعت : 08:00-10:30

ژئودزي 2 ومحاسبات

4

0

30

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

امتحان(1396.04.07) ساعت : 08:00-10:30

تئوري خطاها

2

0

40

عامريان يزدان

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.23) ساعت : 10:30-12:30

پروژه ژئودزي

2

0

2

عامريان يزدان

 

پروژه ژئودزي

2

0

2

روفيان نائيني مهدي

 

نقشه برداري ژئودتيك وتحليل شبكه هاي كنترل

3

0

30

وثوقي بهزاد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:30

امتحان(1396.03.16) ساعت : 08:00-10:30

ژئودزي 1

2

0

40

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.04.07) ساعت : 08:00-10:30

هيدروگرافي

2

0

40

تاج فيروز بهمن

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.03.24) ساعت : 08:00-10:30

جزرومد

2

0

25

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.03.21) ساعت : 08:00-10:30

عمليات ژئودزي ماهواره اي

1

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:00

دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

2

0

40

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

امتحان(1396.03.29) ساعت : 10:30-12:30

عمليات دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

1

1

20

جزيرييان ايرج

درس(ع): شنبه 15:30-17:30

عمليات دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

1

1

20

جزيرييان ايرج

درس(ع): سه شنبه 07:30-09:00

پروژه سنجش از دور

2

0

2

صاحبي محمودرضا

 

پروژه سنجش از دور

2

0

2

مختارزاده مهدي

 

پروژه سنجش از دور

2

0

4

مقصودي مهراني ياسر

 

پروژه فتوگرامتري

2

0

3

عبادي حميد

 

فيزيك نوروآزمايشگاه درمهندسي ژئوماتيك

2

1

30

مباشري محمدرضا

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

 

امتحان(1396.03.21) ساعت : 08:00-10:30

مباني دوركاوي

3

0

35

صاحبي محمودرضا

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1396.03.28) ساعت : 10:30-12:30

مباني پويشگرهاي ليزري ومدلهاي رقومي زمين

3

0

25

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.22) ساعت : 08:00-10:30

كاربرد سنجش ازدور 2

3

0

25

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.04.03) ساعت : 08:00-10:30

فتوگرامتري پيشرفته

3

0

25

عبادي حميد

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1396.03.20) ساعت : 08:00-10:30

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

1

1

8

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): سه شنبه 07:30-09:00

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

1

1

8

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): سه شنبه 09:00-10:30

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

1

1

8

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:00

پروژه جي اي اس

2

0

1

آل شيخ علي اصغر

 

پروژه جي اي اس

2

0

2

فرنقي مهدي

 

پروژه جي اي اس

2

0

2

كريمي محمد

 

پروژه جي اي اس

2

0

2

عليمحمدي عباس

 

پروژه جي اي اس

2

0

2

صادقي نياركي ابوالقاسم

 

سيستم اطلاعات مكاني 1

2

0

35

كريمي محمد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

امتحان(1396.03.20) ساعت : 08:00-10:30

سيستم اطلاعات مكاني كاربردي

2

0

30

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1396.03.31) ساعت : 08:00-10:30

كاداستر

2

0

40

مسگري سقزلو محمدسعدي

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

امتحان(1396.03.30) ساعت : 08:00-10:30

 

1395/11/25 تاریخ بروز رسانی
آدرس: تهران - خيابان وليعصر - تقاطع ميرداماد - روبروي ساختمان اسكان
تلفن : ۴-۸۸۷۷۹۴۷۳
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد