دانش آموختگان دكتري

اساتيد راهنما

سال دانش آموختگي

موضوع مصوب رساله

سال ورود

نام و نام خانوادگي

عكس

 
 
1395
 
توسعه يك مدل استنتاجگر فازي براي ارزيابي تاثيرات محيطي برنامه ريزي مكاني بر سلامت
 
1390
 
 دكتر بهنام تشيع 
 
 
 
 1395
 
 مدلسازي استنتاج و پيش بيني زمينه در سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگستر
 
 
1390
 
دكتر ندا كفاشي چرنداب 
 
 
 
 
 
 1395
ارائه يك چارچوب مفهومي مبتني بر سيستمهاي چند عامله به منظور شبيه سازي فرآيندهاي تصميم گيري گروهي-مكاني
 
 
 
1391
 
 
 
 
دكتر سيدمرسل قوامي
 
 
 
 
 
1395
 
 
مدلسازي تغيير كاربري و پوشش اراضي و ارزيابي اثرات آن در رواناب و رسوب
 
 
 
 
1383
 
 
 دكتر مهران شايگان
 
 
 
 
 
1393
 
ارائه ساختاري مبتني بر منطق براي روابط مكاني - حركتي در سيستم هاي چندعامله
 
 
1388
 
دكتر محمدحسن وحيدنيا
 
  1393
 
شبيه سازي اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر مكان گزيني سكونتگاه و الگوي سفر خانوارها
 1388
 دكتر علي شيرزادي بابكان
 
 
 
 
 
 
1393
 
طراحي و پياده سازي يك مدل مكانيابي و تخصيص توام مراكز مختلف خدماتي بر مبناي الگوريتمهاي تكاملي
 
 
 
1387
 
 
 
دكتر سارابهشتي فر
 
 
1393
 

 
بهبود سازگاري منطقي در محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر
 
1388
 
 
 دكتر نازيلا محمدي
 
 1392  مدلسازي اثرات كالبدي تغيير كاربريهاي شهري با استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي و تحليل هاي مكاني  1387  دكتر زهره معصومي  
 دكتر علي اصغر آل شيخ 1392   ارائه يك مدل عامل مبنا به منظور تحليل مسائل مكاني  1387 دكتر سعيد بهزادي   
دكتر علي منصوريان  1392   توسعه كارگزارهاي هوشمند پويا با توانايي تدوين و اجراي روالهاي پردازش مكاني  1387  دكتر مهدي فرنقي  
1392   توسعه چارچوبي رياضي براي گراف و دوگان آن جهت بهبود تحليلهاي شبكه در GIS  1387  دكتر جواد صابريان  
 دكتر محمدسعدي مسگري  1392  توسعه يك روش مكانمد پويا براي بهينه سازي تخصيص مصدومان زلزله به مراكز خدماتي  1387 دكتر حسين آقامحمدي  

دكتر علي اصغر آل شيخ

1391

توسعه مدلي عامل بنيان همراه با بهينه سازي مكاني در مسائل تبديل كاربري اراضي با استفاده از GIS

 

1386

دكتر فرهاد حسينعلي

 

دكتر محمدرضا ملك

1391

ارايه و راست آزمايي مدلي براي استفاده از نايقيني مكاني به عنوان بافت در ارايه خدمات محدوده اي

 

1387

دكتر آناهيد بصيري

 

 

 
 

 

 
 
1390

 

 
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني - زماني براي مديريت آلودگي آب

 

 

 
 
1383

 

 
 
دكتر جلال كرمي

 

دكتر علي اصغر آل شيخ

1389

ارائه روشي نوين در پياده سازي سرويسهاي مكاني بر مبناي SOA به منظور ارتقاي روال كاري

 

1385

دكتر پوريا اميريان

 

دكتر محمدسعدي مسگري

1389

توسعه روشهاي تصميم گيري چند معياره مكاني براي تعيين كاربري و پوشش مطلوب سرزمين

 

1383

دكتر محمد كريمي

 

دكتر محمدسعدي مسگري

1388

استفاده ازMCPM فازي جهت كنترل يك عامل با توجه به روابط توپولوژيك در يكGIS استنتاجگر

 

1383

دكتر روزبه شاد

 

دكتر علي اصغر آل شيخ

1388

ارائه مدلي نوين و چند بعدي مبتني برGIS براي فعاليت هاي گروه هاي بشري

 

1384

دكتر عليرضا وفايي نژاد

 

دكتر محمدسعدي مسگري

1387

ارتقاي تعامل جوامع اطلاعات جغرافيايي با زير ساختار داده هاي مكاني از طريق حذف تفاوتهاي مفهومي

 

1380

دكتر غلامرضا فلاحي

 

دكتر محمدسعدي مسگري

1385

طراحي و پياده سازي يك سيستم حامي تصميم گيري مبتني بر GIS به منظور طراحي كاربري املاك شهري

1379

دكتر محمد طالعي

 

دكتر علي اصغر آل شيخ

1385

چند سيستم تصويري در GIS

 

1380

دكتر حسين هلالي

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/01/30
تعداد بازدید:
2754
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.