دانش آموختگان دكتري
عكس نام و نام خانوادگي سال ورود موضوع مصوب رساله سال دانش آموختگي اساتيد راهنما
 دكتر نويد هوشنگي 
1393
توسعه روش عامل مبنا براي تخصيص مكاني وظايف با لحاظ نمودن عدم قطعيت (مطالعه موردي گروه هاي امدادو نجات )
1397
دكتر آل شيخ
  دكتر پرستو پيله فروش ها  1392 مدلسازي جنراليزاسيون پايگاه داده توپوگرافي با استفاده از استخراج و تلفيق قيود  1397  دكتر كريمي 
 
 دكتر بابك ميرباقري
 1390توسعه قوانين تعديل محلي و فراگير مبتني بر مدل هاي آماري و هوشمند براي بهبود پيش بيني رشد شهري در سلولهاي خودكار 
 1397 
 دكتر محمد اصلاني   1391توسعه سامانه هاي چند عامله هوشمند براي حل مسائل مكاني مبتني بر يادگيري تقويتي   1396 دكتر مسگري
  ذكتر محمد عرب اميري  1392
 
تحليل تغيير پذيري مكاني سريهاي زماني اقليمي 
 
1396  
دكتر مسگري 
 
دكتر  حميد مطيعيان
1392 

مدلسازي توسعه حمل و نقل گرا با استفاده از تحليل هاي مكاني و فناوري عامل 
1396
 
 دكتر ساناز علايي مقدم 
 1391توسعه يك مدل چند سطحي مكان مبنا براي پيش بيني گسترش مجموعه شهري 
 1396دكتر كريمي 

دكتر  محمد شريف
 1392تحليل تشابه خطوط سير مبتني بر زمينه هاي محيطي 
 1396 

 دكتر گيتي خوش آموز
 1391مدلسازي تاثير افزودن داده با محتواي كاربرتوليد به شكبه راههاي درون شهري براي بهبود مسيريابي 
1396
دكتر بهنام تشيع 1390 توسعه يك مدل استنتاجگر فازي براي ارزيابي تاثيرات محيطي برنامه ريزي مكاني بر سلامت 1395 دكتر عليمحمدي
دكتر ندا كفاشي چرنداب 1390 مدلسازي استنتاج و پيش بيني زمينه در سيستم هاي اطلاعات مكاني فراگستر 1395 دكتر آل شيخ
دكتر سيدمرسل قوامي 1391 ارائه يك چارچوب مفهومي مبتني بر سيستمهاي چند عامله به منظور شبيه سازي فرآيندهاي تصميم گيري گروهي-مكاني 1395 دكتر طالعي

دكتر مهران شايگان 1383 مدلسازي تغيير كاربري و پوشش اراضي و ارزيابي اثرات آن در رواناب و رسوب 1395 دكتر عليمحمدي
دكتر محمدحسن وحيدني 1388 ارائه ساختاري مبتني بر منطق براي روابط مكاني - حركتي در سيستم هاي چندعامله 1393 دكتر آل شيخ
دكتر علي شيرزادي بابكان 1388 شبيه سازي اثرات سيستم حمل و نقل شهري بر مكان گزيني سكونتگاه و الگوي سفر خانواره 1393
دكتر عليمحمدي دكتر طالعي
دكتر سارابهشتي فر 1387 طراحي و پياده سازي يك مدل مكانيابي و تخصيص توام مراكز مختلف خدماتي بر مبناي الگوريتمهاي تكاملي 1393 دكتر عليمحمدي
دكتر نازيلا محمدي
1388
بهبود سازگاري منطقي در محيط هاي اطلاعات مكاني مردم گستر
1393
دكتر محمدرضا ملك
دكتر زهره معصومي 1387 مدلسازي اثرات كالبدي تغيير كاربريهاي شهري با استفاده از الگوريتمهاي بهينه سازي و تحليل هاي مكاني 1392 دكتر محمدسعدي مسگري دكتر مجيد همراه
دكتر سعيد بهزادي 1387 ارائه يك مدل عامل مبنا به منظور تحليل مسائل مكاني 1392 دكتر علي اصغر آل شيخ
دكتر مهدي فرنقي 1387 توسعه كارگزارهاي هوشمند پويا با توانايي تدوين و اجراي روالهاي پردازش مكاني 1392 دكتر علي منصوريان
دكترجواد صابريان 1387 توسعه چارچوبي رياضي براي گراف و دوگان آن جهت بهبود تحليلهاي شبكه درGIS 1392 دكتر محمدرضا ملك دكتر مجيد همراه
دكترحسين آقامحمدي 1387 توسعه يك روش مكانمد پويا براي بهينه سازي تخصيص مصدومان زلزله به مراكز خدماتي 1392 دكتر محمدسعدي مسگري
دكتر فرهاد حسينعلي 1386 توسعه مدلي عامل بنيان همراه با بهينه سازي مكاني در مسائل تبديل كاربري اراضي با استفاده از GIS 1391 دكتر علي اصغر آل شيخ
دكتر آناهيد بصيري 1387 ارايه و راست آزمايي مدلي براي استفاده از نايقيني مكاني به عنوان بافت در ارايه خدمات محدوده اي 1391 دكتر محمدرضا ملك
دكتر جلال كرمي
1383
توسعه سيستم پشتيباني تصميم گيري مكاني - زماني براي مديريت آلودگي آب
1390
دكتر پوريا اميريان 1385 ارائه روشي نوين در پياده سازي سرويسهاي مكاني بر مبناي SOA به منظور ارتقاي روال كاري 1389 دكتر علي اصغر آل شيخ
دكتر محمد كريمي 1383 توسعه روشهاي تصميم گيري چند معياره مكاني براي تعيين كاربري و پوشش مطلوب سرزمين 1389 دكتر محمدسعدي مسگري
دكتر روزبه شاد 1383 استفاده ازMCPM فازي جهت كنترل يك عامل با توجه به روابط توپولوژيك در يكGIS استنتاجگر 1388 دكتر محمدسعدي مسگري
دكتر عليرضا وفايي نژاد 1384 ارائه مدلي نوين و چند بعدي مبتني برGIS براي فعاليت هاي گروه هاي بشري 1388 دكتر علي اصغر آل شيخ

دكتر غلامرضا فلاحي 1380 ارتقاي تعامل جوامع اطلاعات جغرافيايي با زير ساختار داده هاي مكاني از طريق حذف تفاوتهاي مفهومي 1387 دكتر محمدسعدي مسگري
دكتر محمد طالعي 1379 طراحي و پياده سازي يك سيستم حامي تصميم گيري مبتني بر GIS به منظور طراحي كاربري املاك شهري 1385 دكتر محمدسعدي مسگري

دكتر حسين هلالي 1380 چند سيستم تصويري در GIS 1385 دكتر علي اصغر آل شيخ
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/15
تعداد بازدید:
11521
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.