دانشجويان دكتري
عكس نام ونام خانوادگي رشته تحصيلي سال ورود موضوع مصوب پايان نامه
سعيد مهري سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
مهرداد بيجندي سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
زينب قايمي سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
مريم شاكري سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
سميه ابوالحسني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
مهري داوطلب سيستم اطلاعات جغرافيايي 1395 مرحله آموزشي
سجاد احدزاده سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي
قاسم جوادي سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي
مصطفي قدوسي سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي
علي سبزعلي يمقاني سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي
سپهر هنرپرور سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي
طاهره قائمي راد سيستم اطلاعات جغرافيايي 1394 مرحله آموزشي