دروس ارايه شده ترم جاري گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي نيمسال دوم 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7776094_21

هستي شناسي مكاني و وب معنايي

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.04.09 ساعت: 08:00-10:30

7776097_21

اطلاعات مكاني مردم گستر و شبكه هاي اجتماعي مكان مبنا

طالعي محمد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.29 ساعت: 08:00-10:30

ملك محمدرضا

7776098_21

بهينه سازي مكاني با روش هاي فرا ابتكاري

مسگري سقزلو محمدسعدي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 08:00-10:30

7776102_21

برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين

كريمي محمد

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

تاريخ: 1398.04.04 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/17
تعداد بازدید:
4080
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.