دروس ارايه شده ترم جاري گروه سنجش از دوردر نيسمال دوم 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7775005_21

فتوگرامتري فضايي

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 08:00-10:30

مختارزاده مهدي

7775028_21

سنجش از دور مايكروويو

صاحبي محمودرضا

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.03.29 ساعت: 08:00-10:30

7775031_21

طيف سنجي و پردازش داده هاي ابرطيفي

مختارزاده مهدي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7775035_21

كاربردهاي سنجش از دور در زمين شناسي و پوشش گياهي

لطيفي هومن

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00، درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.04.01 ساعت: 08:00-10:30

7775037_21

پويش گرهاي ليزري پيشرفته: پردازش و كاربردها

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.03 ساعت: 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/13
تعداد بازدید:
2809
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.