دروس ارايه شده ترم جاري مقطع كارشناسي در نيمسال دوم 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

نام استاد

زمان و مكان ارائه

زمان و مكان امتحان

7707070_21

مباني نقشه برداري

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7707071_21

عمليات مباني نقشه برداري

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30، درس(ع): دو شنبه 10:30-12:00

 

7707071_22

عمليات مباني نقشه برداري

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30، درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00

 

7707072_21

مصالح ساختماني

نوروزي محمدمسعود

درس(ت): شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.27 ساعت: 08:00-10:30

7707075_21

زيرسازي و روسازي راه

نوروزي محمدمسعود

درس(ت): شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.03 ساعت: 08:00-10:30

7707076_21

روش هاي اجراي ساختمان

نوروزي محمدمسعود

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.04.03 ساعت: 08:00-10:30

7707078_21

تئوري برآورد

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.09 ساعت: 08:00-10:30

7707079_21

هندسه ديفرانسيل

حقيقي حسن

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.29 ساعت: 08:00-10:30

7707081_21

ژئودزي هندسي

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.10 ساعت: 08:00-10:30

7707084_21

نقشه برداري ژئودتيك و عمليات

وثوقي بهزاد

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.26 ساعت: 08:00-10:30

7707087_21

مباني فتوگرامتري

مختارزاده مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 13:30-16:30

7707088_21

عمليات مباني فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): يك شنبه 10:30-12:00

 

7707088_22

عمليات مباني فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30

 

7707088_23

عمليات مباني فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00

 

7707088_24

عمليات مباني فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 13:30-15:30

 

7707088_25

عمليات مباني فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00

 

7707090_21

كاربردهاي فتوگرامتري

عبادي حميد

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.27 ساعت: 08:00-10:30

7707091_21

عمليات كاربردهاي فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 07:30-09:00

 

7707091_22

عمليات كاربردهاي فتوگرامتري

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 10:30-12:00

 

7707092_21

پردازش تصاوير رقومي

مقصودي مهراني ياسر

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 08:00-10:30

7707100_21

تحليل هاي مكاني

كريمي محمد

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.28 ساعت: 08:00-10:30

7707101_21

عمليات تحليل هاي مكاني

سيلاوي طلوع

درس(ع): شنبه 13:30-15:30

 

7707101_22

عمليات تحليل هاي مكاني

سيلاوي طلوع

درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00

 

7707137_21

كارآفريني

نوتاش هادي

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 13:30-16:30

7728031_21

پروژه نقشه برداري

اساتيد گروه آموزشي

 

 

7728041_21

ژئودزي 2 ومحاسبات

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30، درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.10 ساعت: 08:00-10:30

7728092_21

نقشه برداري ژئودتيك وتحليل شبكه هاي كنترل

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00، درس(ت): چهار شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.26 ساعت: 08:00-10:30

7728094_21

نقشه برداري 1تئوري

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7728119_21

هيدروگرافي

تاج فيروز بهمن

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.04.02 ساعت: 08:00-10:30

7728124_21

جزرومد

جزيرييان ايرج

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.29 ساعت: 08:00-10:30

7729013_21

پروژه سنجش از دور

اساتيد گروه آموزشي

 

 

7729014_21

پروژه فتوگرامتري

اساتيد گروه آموزشي

 

 

7729108_21

پردازش تصاويررقومي

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00، درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.03.25 ساعت: 08:00-10:30

7729113_21

كاربرد سنجش ازدور 2

لطيفي هومن

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00، درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

تاريخ: 1398.04.04 ساعت: 08:00-10:30

7729118_21

فتوگرامتري مقدماتي

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7729122_21

فتوگرامتري پيشرفته

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30، درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

تاريخ: 1398.03.27 ساعت: 08:00-10:30

7729123_21

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:00

 

7776004_21

پروژه جي اي اس

اساتيد گروه آموزشي

 

 

7776004_26

پروژه جي اي اس

اساتيد گروه آموزشي

 

 

7776010_21

برنامه سازي كامپيوتري پيشرفته

شاكري مريم

درس(ت): شنبه 07:30-09:00، درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

تاريخ: 1398.04.05 ساعت: 08:00-10:30

7776064_21

سيستم اطلاعات مكاني كاربردي

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.28 ساعت: 08:00-10:30

7776069_21

سيستم اطلاعات مكاني 2

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

تاريخ: 1398.03.28 ساعت: 08:00-10:30

7776070_21

عمليات سيستم اطلاعات مكاني 2

اساتيد گروه آموزشي

درس(ع): دو شنبه 07:30-09:00

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/17
تعداد بازدید:
4791
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.