دروس ارايه شده ترم جاري مقطع كارشناسي

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

مباني نقشه برداري

3

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:30

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.04.10) ساعت : 13:30-16:30

عمليات مباني نقشه برداري

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ع): دو شنبه 10:30-12:00

عمليات مباني نقشه برداري

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30

درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00

مصالح ساختماني

2

0

قلي زاده وايقان اصغر

درس(ت): شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.03.29) ساعت : 08:00-10:30

روش هاي اجراي ساختمان

2

0

مونسي محمود

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.04.04) ساعت : 08:00-10:30

تئوري برآورد

3

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.03.28) ساعت : 08:00-10:30

هندسه ديفرانسيل

2

0

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

امتحان(1397.03.30) ساعت : 08:00-10:30

مباني فتوگرامتري

3

0

مختارزاده مهدي

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.04.09) ساعت : 08:00-10:30

عمليات مباني فتوگرامتري

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 09:00-10:30

عمليات مباني فتوگرامتري

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 10:30-12:00

عمليات مباني فتوگرامتري

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 13:30-15:30

عمليات مباني فتوگرامتري

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:30

عمليات مباني فتوگرامتري

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 13:30-15:30

كارآفريني

2

0

اساتيد گروه آموزشي

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.04.11) ساعت : 13:30-16:30

پروژه نقشه برداري

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

ژئودزي 2 ومحاسبات

4

0

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:30

درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:30

امتحان(1397.04.11) ساعت : 08:00-10:30

تئوري خطاها

2

0

عامريان يزدان

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:30

امتحان(1397.03.27) ساعت : 13:30-16:30

سرشكني

3

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.03.28) ساعت : 08:00-10:30

نقشه برداري ژئودتيك وتحليل شبكه هاي كنترل

3

0

وثوقي بهزاد

درس(ت): شنبه 07:30-09:00

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.04.06) ساعت : 13:30-16:30

نقشه برداري 1تئوري

2

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.04.10) ساعت : 13:30-16:30

ژئودزي 1

2

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.04.05) ساعت : 08:00-10:30

هيدروگرافي

2

0

تاج فيروز بهمن

درس(ت): يك شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.04.04) ساعت : 08:00-10:30

جزرومد

2

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.03.30) ساعت : 08:00-10:30

الكترونيك تجهيزات نقشه برداري

2

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.03.28) ساعت : 08:00-10:30

دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

2

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

امتحان(1397.04.10) ساعت : 13:30-16:30

عمليات دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

1

1

جزيرييان ايرج

درس(ع): يك شنبه 15:30-17:30

عمليات دستگاه هاي پيشرفته نقشه برداري

1

1

جزيرييان ايرج

درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:00

مباني پويشگرهاي ليزري ومدلهاي رقومي زمين

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): سه شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.04.02) ساعت : 08:00-10:30

كاربرد سنجش ازدور 2

3

0

لطيفي هومن

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.04.06) ساعت : 08:00-10:30

فتوگرامتري بردكوتاه

2

0

ورشوساز مسعود

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.04.11) ساعت : 13:30-16:30

فتوگرامتري مقدماتي

3

0

مختارزاده مهدي

درس(ت): شنبه 07:30-09:00

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.04.09) ساعت : 08:00-10:30

عمليات فتوگرامتري مقدماتي

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): شنبه 07:30-09:00

فتوگرامتري پيشرفته

3

0

عبادي حميد

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:30

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.03.29) ساعت : 08:00-10:30

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 07:30-09:00

عمليات فتوگرامتري پيشرفته

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30

سيستم اطلاعات مكاني كاربردي

2

0

صادقي نياركي ابوالقاسم

درس(ت): چهار شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.03.30) ساعت : 13:30-16:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/16
تعداد بازدید:
3621
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.