دروس ارايه شده ترم جاري مقطع كارشناسي

دروس ارائه شده مقطع كارشناسي در نيمسال اول 98-97

شماره و گروه درس

نام درس

كل

ع

نام استاد

زمان و مكان ارائه/ امتحان

مخصوص ورودي

7707073-21

نقشه برداري مسير و زيرزميني

3

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.11.02) ساعت : 08:00-10:30

7707074-21

عمليات نقشه برداري مسير و زيرزميني

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): دو شنبه 09:00-10:30

بعد از ترم 3942

درس(ع): دو شنبه 10:30-12:00

7707074-22

عمليات نقشه برداري مسير و زيرزميني

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): چهار شنبه 09:00-10:30

بعد از ترم 3942

درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00

7707077-21

جبر خطي

3

0

ملك محمدرضا

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): دو شنبه 15:30-17:00

امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30

7707078-21

تئوري برآورد

3

0

شيرازيان مسعود

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.11.07) ساعت : 08:00-10:30

7707080-21

مباني ژئودزي

3

0

روفيان نائيني مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): سه شنبه 13:30-15:00

امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30

7707089-21

فتوگرامتري تحليلي

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.11.01) ساعت : 08:00-10:30

7707093-21

سنجش از دور

3

0

صاحبي محمودرضا

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

ترم 3951

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.10.22) ساعت : 13:30-16:30

7707094-21

عمليات سنجش از دور

1

1

گودرزي روح اله

درس(ع): شنبه 07:30-09:00

ترم 3951

7707094-22

عمليات سنجش از دور

1

1

گودرزي روح اله

درس(ع): يك شنبه 15:30-17:00

ترم 3951

7707095-21

پويشگرهاي ليزري و عمليات

3

1

محمدزاده علي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

بعد از ترم 3942

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.10.25) ساعت : 08:00-10:30

7707096-21

كارتوگرافي

2

0

طالعي محمد

درس(ت): شنبه 10:30-12:00

بعد از ترم 3942

امتحان(1397.10.24) ساعت : 13:30-16:30

7707097-21

عمليات كارتوگرافي

1

1

سيلاوي طلوع

درس(ع): شنبه 09:00-10:30

بعد از ترم 3942

7707097-22

عمليات كارتوگرافي

1

1

سيلاوي طلوع

درس(ع): شنبه 13:30-15:00

بعد از ترم 3942

7707097-23

عمليات كارتوگرافي

1

1

سيلاوي طلوع

درس(ع): يك شنبه 09:00-10:30

بعد از ترم 3942

7707098-21

سيستم اطلاعات مكاني

2

0

كريمي محمد

درس(ت): شنبه 13:30-15:00

بعد از ترم 3942

امتحان(1397.11.03) ساعت : 08:00-10:30

7707099-21

عمليات سيستم اطلاعات مكاني

1

1

نعيمي احيد

درس(ع): شنبه 10:30-12:00

بعد از ترم 3942

7707099-22

عمليات سيستم اطلاعات مكاني

1

1

نعيمي احيد

درس(ع): شنبه 15:30-17:00

بعد از ترم 3942

7707099-23

عمليات سيستم اطلاعات مكاني

1

1

نعيمي احيد

درس(ع): يك شنبه 07:30-09:00

بعد از ترم 3942

7728031-21

پروژه نقشه برداري

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

بي اثر

7728034-21

ژئودزي فيزيكي

3

0

عامريان يزدان

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

قبل از ترم 3951

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.10.23) ساعت : 08:00-10:30

7728037-21

ژئودزي ماهواره اي

2

0

مشهدي حسين علي مسعود

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

قبل از ترم 3951

امتحان(1397.10.29) ساعت : 08:00-10:30

7728062-21

سرشكني

3

0

شيرازيان مسعود

درس(ت): سه شنبه 15:30-17:00

قبل از ترم 3942

درس(ت): چهار شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.11.07) ساعت : 08:00-10:30

7728075-21

پروژه ژئودزي

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

بي اثر

7728088-21

زبان تخصصي

2

0

آل شيخ علي اصغر

درس(ت): دو شنبه 09:00-10:30

قبل از ترم 3951

امتحان(1397.10.24) ساعت : 13:30-16:30

7728098-21

نقشه برداري زيرزميني

2

0

علي زاده اليزئي محمد مهدي

درس(ت): يك شنبه 13:30-15:00

قبل از ترم 3951

امتحان(1397.11.06) ساعت : 08:00-10:30

7728115-21

نجوم ژئودزي

2

0

جزيرييان ايرج

درس(ت): يك شنبه 15:30-17:00

قبل از ترم 3951

امتحان(1397.11.07) ساعت : 13:30-16:30

7728123-21

ميكروژئودزي و نقشه برداري صنعتي

2

0

وثوقي بهزاد

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

قبل از ترم 3951

امتحان(1397.10.26) ساعت : 08:00-10:30

7728180-21

عمليات ژئودزي ماهواره اي

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): شنبه 09:00-10:30

بي اثر

درس(ع): شنبه 10:30-12:00

7728180-22

عمليات ژئودزي ماهواره اي

1

1

صبايي ماسوله جواد

درس(ع): شنبه 13:30-15:00

بي اثر

درس(ع): شنبه 15:30-17:00

7729013-21

پروژه سنجش از دور

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

بي اثر

7729014-21

پروژه فتوگرامتري

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

بي اثر

7729109-21

مباني دوركاوي

3

0

صاحبي محمودرضا

درس(ت): يك شنبه 09:00-10:30

بي اثر

درس(ت): سه شنبه 09:00-10:30

امتحان(1397.10.22) ساعت : 13:30-16:30

7729110-21

مباني پويشگرهاي ليزري ومدلهاي رقومي زمين

3

0

محمدزاده علي

درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00

قبل از ترم 3942

درس(ت): دو شنبه 07:30-09:00

امتحان(1397.10.25) ساعت : 08:00-10:30

7729120-21

فتوگرامتري تحليلي

3

0

ولدان زوج محمدجواد

درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00

قبل از ترم 3942

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

امتحان(1397.11.01) ساعت : 08:00-10:30

7729121-21

عمليات فتوگرامتري تحليلي

1

1

محمدزنجاني پور الناز

درس(ع): سه شنبه 13:30-15:00

قبل از ترم 3942

7776004-21

پروژه جي اي اس

2

0

اساتيد گروه آموزشي

 

بي اثر

7776063-21

سيستم اطلاعات مكاني 1

2

0

كريمي محمد

درس(ت): شنبه 13:30-15:00

بي اثر

امتحان(1397.11.03) ساعت : 08:00-10:30

7776065-21

كاداستر

2

0

مسگري سقزلو محمدسعدي

درس(ت): شنبه 10:30-12:00

بي اثر

امتحان(1397.11.02) ساعت : 08:00-10:30

7776066-21

مباني پايگاه داده

2

0

كريمي محمد

درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00

بي اثر

امتحان(1397.11.07) ساعت : 08:00-10:30

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/21
تعداد بازدید:
4407
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
دانشكده مهندسي نقشه برداري
تهران، خيابان وليعصر،بالاتر از ميدان ونك، تقاطع ميرداماد
كد پستي 15433-19967 
تلفن : 88877071 021                  نمابر: 88786213 021
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.