گروه سنجش از دور

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه سنجش از دور

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

نشريه علمي ترويجي مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
 
شماره 2 دوره 5
خرداد 1393

مسعود حبيبي
محمودرضا صاحبي
محسن قنبري

آشكارسازي اتوماتيك اهداف بر اساس روشهاي نرخ ثابت هشدار اشتباه در تصاوير با قدرت تفكيك بالاي SAR

1

رادار
 
شماره 3 دوره 2
مهر 1393

محسن جعفري
ياسر مقصودي مهراني
محمدجواد ولدان زوج

طبقه بندي داده هاي پلاريمتري رادار روزنه تركيبي با استفاده از امضاي پلاريمتري

2

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
آبان 1393

فاطمه ذاكري
محمدجواد ولدان زوج
محمودرضا صاحبي

كاهش نويز لكه تصاوير رادار با روزنه تركيبي بر اساس آستانهگذاري نرم ضرايب تبديل كرولت

3

جغرافيا و برنامه ريزي محيطي
 
شماره 2 دوره 25
تابستان 1393

سيدعباس حجازي اطاقسرا
محمدرضا مباشري
ابوالفضل احمديان مرج

بهينه سازي يك مدل شبه تجربي با استفاده از الگوريتم ژنتيك به منظور برآورد غلظت ذرات معلق MP-10 سطحي در شهر تهران با استفاده از داده هاي ماهواره اي و داده هاي هواشناسي

4

حكيم
 
شماره 2 دوره 17
تابستان 1393

محمدرضا مباشري
سيدعباس حجازي اطاقسرا

استفاده از تصاوير ماهواره اي براي تعيين نقاط بحراني در ابتلاي به بيماري سرطان ريه در شهرهاي آلوده

5

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 4 دوره 3
ارديبهشت 1393

سيدباقر فاطمي نصرآبادي
محمدرضا مباشري
علي اكبر آبكار

تاثير استفاده از اطلاعات همسايگي مكاني در دقت خوشه بندي تصاوير ماهواره اي

6

نشريه محيط زيست طبيعي
 
شماره 2 دوره 67
خرداد 1393

ميلاد جانعلي پور
علي محمدزاده
محمدجواد ولدان زوج

كاربرد شاخص هاي وزن داده شده با استفاده از نمونه هاي تعليمي و خوارزمي ژنتيك روي تصاوير با توان تفكيك مكاني بالا براي تشخيص گياهان در مناطق شهري

7

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
آبان 1393

روح اله يزدان
محمدجواد ولدان زوج
حميد عبادي
علي محمدزاده

استخراج نيمه اتوماتيك ساختمان با استفاده از مدل Snake از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا

8

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
آبان 1393

فرزانه عابدي
علي محمدزاده
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

مقايسه و ارزيابي روش هاي مختلف كلاسه بندي مبتني بر آناليز شي مبنا جهت شناسايي عوارض شهري از داده هاي لايدار و اپتيك

9

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
آبان 1393

ندا منصوري فر
علي محمدزاده
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

شناسايي ساختمان ها از داده هاي لايدار و نوري با استفاده از ماشين بردار پشتيبان در آناليزهاي پيكسل مبنا و شي مبنا

10

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
آبان 1393

اصغر ميلان لك
محمدجواد ولدان زوج
مهدي مختارزاده

ارائه روشي مبتني بر آناليز قانون مبناي اشيا تصويري به منظور تشخيص راه در مناطق شهري با استفاده از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا و داده هاي لايدار

11

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 1 دوره 6
فروردين 1393

محسن قلوبي
سعيد رمضان خاني
محمدجواد ولدان زوج
مهدي مختارزاده
حامد ساعتي

طبقه بندي كاربري اراضي بر مبناي ويژگي هاي مفهومي و مدل گام به گام طبقه بندي پوشش اراضي

12

پژوهش هاي محيط زيست
 
شماره 10 دوره 5
دي 1393

يونس جعفري گلدرق
علي محمدزاده
علي سركارگر اردكاني

مدل سازي خطر آتش سوزي با استفاده از آناليز تصميم گيري چند معياره بر مبناي شاخص هاي ماهواره اي

13

رادار
 
شماره 4 دوره 2
دي 1393

محسن قنبري
وحيد اكبري
علي اكبر آبكار
محمودرضا صاحبي

يك آماره آزمون بر اساس توزيع ويشارت براي آشكارسازي نظارت نشده تغييرات در تصاوير رادار پلاريمتري چندمنظر

14

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 2 دوره 6
تير 1393

سميه يعقوبي
محمودرضا صاحبي
مهدي مختارزاده
برات مجردي

استفاده از آناليزهاي مورفولوژي به منظور بهبود دقت طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با حد تفكيك بالا

15

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 2 دوره 6
تير 1393

محمودرضا صاحبي
علي محمدزاده

تخمين ميزان زيست تودة جنگ ها با استفاده از تصاوير رادار با روزنة مجازي مطالعة موردي: جنگل خيرودكنار نو شهر

16

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 3 دوره 6
مهر 1393

رضا حسين خاني
محمودرضا صاحبي
حميد عبادي

استفاده از تلفيق تصاوير نوري و راداري براي تيپ بندي مراتع

17

سنجش از دور و gis ايران
 
شماره 1 دوره 6
فروردين 1393

وحيد صادقي هزه بران
حميد عبادي
محمودرضا صاحبي
ياسر مقصودي مهراني
فرشيد فرنود احمدي

آشكارسازي خودكار تغييرات در تصاوير ماهوارهاي چندزمانه مبتني بر حد آستانهگذاري با الگوريتم بهينهسازي تودهذرات

18

جغرافيا و توسعه
 
شماره 37
زمستان 1393

مهدي بهرامي
محمدرضا مباشري
مجيد رحيم زادگان

ارزيابي دقت محصولات گسيل مندي سنجنده MODIS و ASTER با استفاده از اندازه گيريهاي ميداني

19

مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
 
شماره 1 دوره 6
اسفند 1393

سعيد حاج احمدي
مهدي مختارزاده
علي محمدزاده
محمدجواد ولدان زوج

تهيه نقشه تغييرات در مناطق شهري به كمك تصاوير ماهواره اي با تاكيد بر استفاده حداكثري از نقشه هاي قديمي موجود

20

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 3 دوره 4
بهمن 1393

اصغر زار ع
علي محمدزاده
محمدجواد ولدان زوج

استخراج و بازسازي سه بعدي عارضه ساختمان با استفاده از دادههاي اپتيكي و ليدار

21

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 3 دوره 4
بهمن 1393

ميررضا غفاري رزين
علي محمدزاده

مقايسه مدلسازي منطقه اي TEC با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي و مدل چند جمله اي در ايران

22

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 2 دوره 4
دي 1393

شيما عطائي
علي محمدزاده
علي اكبر آبكار

شناسايي گرد و غبار با استفاده از روش درخت تصميم گيري از تصاوير سنجنده ماديس

23مقالات چاپ شده در مجلات گروه سنجش از دور

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters
No: 7 Vol: 52
Jul 2014

mohsen ghamari asl
Mohammad Reza Mobasheri

Unsupervised Feature Selection Using Geometrical Measures in Prototype Space for Hyperspectral Imagery

1

Journal of the Indian Society of Remote Sensing
 Vol: 42
Dec 2014


Mahmod Reza Sahebi

et al.

Improved IHS Algorithm for Fusing High Resolution Satellite Images of Urban Areas

2

Journal of Applied Remote Sensing
 Vol: 8
Aug 2014


Mohammad Javad Valadanzoej

et al.

Unsupervised Change Detection Based on Improved Markov Random Field Technique Using Multichannel Synthetic Aperture Radar Images

3

Remote Sensing
No: 6
Summer 2014


Mohammad Reza Mobasheri
Alfredo Huete

Evaluating the Effect of Different Wheat Rust Disease Symptoms on Vegetation Indices Using Hyperspectral Measurements

4

Remote Sensing
No: 6
May 2014


Mohammad Reza

 Mobasheri

et al.

Developing Two Spectral Disease Indices for Detection of Wheat Leaf Rust (Pucciniatriticina)

5

Photogrammetric Record
 Vol: 29
Jun 2014

Diako Yary
Mahdi Mokhtarzadeh
Hamid Ebadi
Salman Ahmadi

Automatic Reconstruction of Regular Buildings Using a Shape-Based Balloon Snake Model

6

International Journal of Image and Data Fusion
No: 1 Vol: 6
Aug 2014

Sahar Dehnavi
Ali Mohammadzadeh

New Edge Adaptive GIHS-BT-SFIM Fusion Method and Class-Based Approach Investigation

7

European Journal of Remote Sensing
 Vol: 48
Mar 2015


Mahmod Reza Sahebi

et al

 

Game Theoretic Classification of Polarimetric SAR Images

8

Advances in Space Research
No: 5 Vol: 55
Mar 2015

Alireza Safdarinezhad
Mohammad Javad Valadanzoej

An Optimized Orbital Parameters Model for Geometric Correction of Space Images

9

Journal of Applied Remote Sensing
No: 1 Vol: 9
Jan 2015

Sahar Dehnavi
Yasser Maghsoudi Mehrani
Mohammad Javad Valadanzoej

High-Order Derivative Spectrum in Hydrothermally Altered Minerals Discrimination

10

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing
No: 3 Vol: 8
Mar 2015

shima bahramvash shams
Ali Mohammadzadeh

A Novel Aerosol Load Index Using MODIS Visible Bands: Applied to South-West Part of Iran

11


مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه سنجش از دور

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

مهرشاد بهرام شهري
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

شناسايي اتوماتيك راه از تصاوير با قدرت تفكيك مكاني بالا با استفاده از منحني هاي فعال و توابع مورفولوژي

1

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

رضا آقائي
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي به منظور انتخاب ويژگي هاي مناسب در طبقه بندي تصاوير ابرطيفي

2

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

رضا آقائي
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل مصنوعي براي تعيين توزيع بهينه ي نقاط كنترل در حل مدل توابع كسري

3

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

مجيد رفيعي
احمد هداوند
مهدي مختارزاده
علي اكبر آبكار
محمدجواد ولدان زوج

شناسايي مزارع برنج با استفاده از تصاوير Landsat8

4

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

عليرضا صفدري نژاد
برات مجري
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

ارزيابي روش تخمين مولفه هاي واريانس به كمك اعداد آزادي در بهبود دقت الگوريتم هاي شناسايي هدف در تصويربرداري پرطيفي

5

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

سيدياسر محسني زنوزي
محمدجواد ولدان زوج
سعيد صادقيان
محمودرضا صاحبي

بررسي پيش بيني موقعيت ماهواره هاي سنجش از دوري بر اساس دسته المانهاي دوخط مدار (TLE)

6

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

فاطمه ذاكري
محمودرضا صاحبي
محمدجواد ولدان زوج

بررسي روش هاي مختلف آستانه گذاري در خانواده هاي متفاوت موجك به منظور كاهش نويز تصاوير راداري

7

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

سيدعلي سيدين
علي غفوري
محمدجواد ولدان زوج
ياسر مقصودي مهراني

اكتشاف چشمه هاي نفتي در تصايير سىجش از دوري

8

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

عليرضا قرباني بنفشه درق
محمدرضا مباشري

استخراج غير مستقيم دماي هوا در نزديكي سطح با استفاده از تصاوير سنجنده MODIS

9

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

ميثم اماني
محمدرضا مباشري

برآورد شاخص سطح برگ LAI با استفاده از نمودار پراكندگي باندهاي قرمز و مادون قرمز نزديك تصاوير +7ETM

10

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

سيدباقر فاطمي نصر آبادي
محمدرضا مباشري
علي اكبر آبكار

تاثير استفاده از اطلاعات همسايگي مكاني در دقت خوشه بندي تصاويرماهواره اي

11

نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي
آذر 1393

مريم تيموري
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

بهبود آشكارسازي ساختمان ها با استفاده از تلفيق ويژگي هاي تصاوير نوري و راداري

12

نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي
آذر 1393

روح اله گودرزي
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

تهيه نقشه توزيع غلظت عناصر سنگين خاك با استفاده از مدل PLSR و تصوير لندست 8

13

نهمين سمپوزيوم پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي
آذر 1393

اميرمسعود چگونيان
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج
مهدي بلوكي

طبقه بندي پوشش صخره هاي مرجاني خليج فارس با استفاده از تصاوير ماهواره اي

14

بيست و يكمين همايش ملي ژئوماتيك 93
تهران
خرداد 1393

سميرا بدرلو
مهدي مختارزاده
محمدجواد ولدان زوج

تناظريابي تصاوير ماهواره اي با استفاده از شبكه عصبي آشوبي

15

سومين همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا
تهران
دي 1393

شيما عطائي
علي اكبر آبكار
علي محمدزاده

بكارگيري شاخص هاي طيفي براي شناسايي گردوغبار با استفاده از تصاوير سنجنده ماديس

16

مقالات