گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه سيستم اطلاعات جغرافيايي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 1 دوره 4
مرداد 1393

محمدحسن وحيدنيا
علي اصغر آل شيخ

يك راهكار ابتكاري تكاملي براي برنامه ريزي عامل هاي متحرك با رويكرد توازن به جاي بهينه سازي چند هدفه

1

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 4 دوره 3
ارديبهشت 1393

بهزاد واحدي طرقبه
علي اصغر آل شيخ
سپهر هنرپرور

برآورد كمي كيفيت عملي اطلاعات مكاني داوطلبانه به كمك كميت سنجهاي زباني فازي و عملگر تصميم گيري چند معياره OWA

2

مديريت بحران
 
دوره 31
آبان 1393

علي كلانتري اسكويي
مهدي مديري
علي اصغر آل شيخ
رضا حسنوي

ارائه چارچوبي براي ارزيابي ريسك در سامانه اطلاعات مكاني(GIS) و زيرساخت داده¬هاي مكاني (SDI) بخشي بر اساس منطق فازي

3

آب و خاك
 
شماره 1 دوره 28
ارديبهشت 1393

محمد طالعي
حسين سليماني
منوچهر فرج زاده اصل

ارزيابي تناسب اراضي براي كشت گندم ديم بر مبناي مدل فائوو با استفاده از تكنيك تلفيقي Fuzzy-AHP-OWA در محيط GIS مطالعه موردي شهرستان ميانه

4

علوم و فناوري هاي پدافند غيرعامل
 
شماره 1 دوره 5
بهار 1393

سيدمرسل قوامي
محمد طالعي
محسن جعفري
رضا آقاطاهر

توسعه يك ابزار حامي تصميمي گيري مكاني به منظور تعيين راه هاي استراتژيك

5

علوم و فنون نقشه برداري
 
شماره 4 دوره 3
ارديبهشت 1393

قاسم جوادي
محمد طالعي
ميثم آقا محمدي

برنامه ريزي مكاني ايستگاه هاي دوچرخه عمومي با استفاده از GIS و تصميم گيري چند معياري

6

مهندسي حمل و نقل
 
شماره 3 دوره 5
بهار 1393

جواد صابريان
محمدرضا ملك
مجيد همراه

استفاده از دوگان گراف و تبديل موجك در ارزيابي و برنامه ريزي سيستمهاي حمل و نقل

7

مهندسي حمل و نقل
 
شماره 1 دوره 6
پائيز 1393

مريم شاكري
عباس عليمحمدي سراب
ابوالقاسم صادقي نياركي
علي اصغر آل شيخ

طراحي سيستمي براي حمل و نقل جاده‏اي با استفاده از تلفيق اطلاعات مكاني داوطلبانه (VGI) و زيرساخت داده مكاني(SDI)

8

برنامه ريزي منطقه اي
 
شماره 16 دوره 4
مرداد 1393

نويد هوشنگي
علي اصغر آل شيخ
حسين هلالي

بررسي منطقه اي پتانسيل تابش خورشيدي با ارزيابي و بهينه سازي روش هاي درون يابي در سطح كشور ايران

9

مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني
 
شماره 4 دوره 5
آذر 1393

محمدرضا ملك
علي مدد
شمس الملوك علي آبادي

ارايه روشي نوين در نگاهداري داده هاي برداري حجيم به منظور عرضه ي سريع آنها

10

مديريت بحران
 
شماره 5
فروردين 1393

محمدرضا ملك
پرستو پيله فروش ها قزويني

مقايسه ي دو روش تهيه ي نقشه ي آسيب پذيري زمين لرزه تحت شرايط عدم قطعيت مبتني بر منطق فازي كلاسيك و منطق فازي شهودي

11